Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten

Kompletteringar och rättelser till Elgenstiernas ättartavlor

Adl ätten Siöblad, nr 75, tab. 2

Peder Christersson Siöblad g 1:o m Anna Andersdotter (Hinsekindsätten) i hennes 2:a g (g 1:o m Olof Galle d.y., † senast 1555, häradshövding i Bankekind, Ög.), dotter av häradshövdingen i Östbo hd, Jkp, Anders Andersson till Hinsekind och Elin Björnsdotter (Krumme). J. E. Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige, 1, 1954, s 334 och 2, 1955, s 15; densamme, Problemet Nils Krumme, Släkt och Hävd nr 1/1954, s 11.Jfr Äldre svenska frälsesläkter I:3, 1989, s 243 f.

Christiernus Seblat Suecus nobilis och

Nicolaus Seblat Suecus nobilis fratres,

inskrevs i januari 1578 som studenter vid Rostocks universitet (varav följer att Christer var äldre än Nils).

Christiernus Seblatt Suecus, student i Heidelberg 1581 24/1.

Nicolaus Seblad Suec,. student i Wittenberg 1579 2/9.

P.O. Wilner, Förteckning öfver svenskar inskrifna vid tyska universitet under 1500-talets senare hälft. Samlaren 1904, s 12; Christian Callmer, Svenska studenter i Wittenberg (Skrifter utg. av Personhistoriska samfundet 17), 1976, s 34; densamme, Svenska studenter i Rostock 1419-1828 (Skrifter utg. av Personhistoriska samfundet 21), 1988, s 25.

Tab. 3 Nils Sjöblad. Ägde gården Sörsjö i Värnamo socken, som hans brorson Claës ”med våld och hämd” tog ifrån honom (Nils Siöblads ansökan i original till konungen i Biographica, S 35, RA).

Tab. 4 Johan Siöblad (Iohannes Nicolai Sioeblat Smolandus Suecus), f ca 1590 (var 30 år, då han blev illa skjuten och fången vid Prag 1620. Biographica S 35, RA); student i Rostock i sept. 1609 (Callmer, a.a., s 37). Det fanns studiemedel redan på den tiden: För Johan Sjöblad att bekomma 300 daler av tullen i Kalmar (öppet brev, Jönköping 1609 3/4, Riksregistraturet, fol 165). Drottning Christina d.ä. skrev ett brev till Nils Stiernsköld 1616 15/6 (orig. i drottning Lovisa Ulricas manuskriptsamling i biblioteket på Drottningholm, avskrift av Daniel Tilas i Gen. 118, RA) om Johan Siöblad och dess Bislåperska (ty. Beischläferin = frilla), som han fört in i landet, och tycks vilja övergiva sin äkta hustru och kanske fly ur landet, vilket hon ber Stiernsköld försöka förhindra. Detta lyckades tydligen inte. G 1610 m Margarethe Preen, † 1622 i Tannåker och där begraven (Gen. 118, RA), dotter till Johann Gottschalk Preen († Maria Himmelfahrt 1599) till Bandelstorff och Gubkow och Margarethe von Lehsten († 1619) av huset Wardow och Koberow i Mecklenburg. Meddelat i brev den 25/8 1998 av Lupold v. Lehsten, Schriftleiter vid Institut für personengeschichtliche Forschung, Bensheim, Tyskland.

Tab. 5 Anders Siöblad, ihjälslagen 1637 8/2 vid Källunda sätesgård i Kärda sn. Se härom den på Östbo dombok återgående härliga skildringen av P.G. Vejde i Norra Allbo hembygdsförenings årsbok 1931, s 77 f, av det stora slagsmål 1637, i vilket Carl Siöblad deltog och hans kusin Anders dräptes (medd. 1960 31/3 av Hans Gillingstam).

Tab. 6 Olof Siöblad, fänrik vid Johan Henriksson Reuters regemente från Västergötland 1628-29 (Rullor, Krigsarkivet).

Tab. 7 Margareta Siöblad. G m majoren Simon Stadenberg i hans 1:a gifte, * 1664 i Västmanland, † 1736 och begr. i Virestads kyrka (Lewenhaupt, KXII:s officerare). Med sin hustrus moders och släkts samtycke anhöll han hos konungen att erhålla samma rättigheter, i allt som hans hustru efter lag kunde tillfalla, såsom en frälse man. Detta avslogs av Kungl. Maj:t 1695 25/4. Stadenbergs ansökan i original med resolution 1695 25/4 i Biographica S 60, RA. Om sonen Carl Gustaf Stadenberg, se nedan!

Tab. 8 Pehr Siöblad till Gemmatorp. G 1705 16/4 i Lekeryd med välborna jungfru Anna Magdalena Loodh till Forssa och Hielmsänga. 2 döttrar, som dog helt unga, 1707 resp. 1708 (Anteckningar av Birger Schöldström i RH:s Biograficasamling.) I nämnda samling finns också avskrift av en handling i Riksens ständers kontors arkiv, daterad Öhlsåckra 1744 5/9, vari Britta Christina Siöblad (en bed: äncka) och löjtnanten Carl Gustaf Stadenberg ber att få ut sin salig broders och morbroders Öfwer Lieutenantens Wälborne Herr Pär Siöblads löningsfordran, eftersom de är endaste arvtagare och arvinge efter honom.

Tab. 9 Nils Siöblad. Se numera hans biografi i Dalregementets Personhistoria I, 1542-1699, Falun 1984, s 214.

Tab. 10 Claes Sjöblad till Hinsekind. Se ovan under Nils, Tab. 3.

Tab. 12 Christer Sjöblad ägde 1621 Rödjenäs i Björkö sn, Östra härad, som han den 11/5 s.å. sålde till Christoffer Ribbing (Wieselgren, Ny Smålands beskrifning III: 185; J.A. Almquist, Frälsegodsen IV:3, s 1478). Sålde 1622 Löpinge i Fors sn på Rekarne till Nils Stiernsköld (Bertil Broomé, Nils Stiernsköld, 1950, s 251).

Sonen Mikael Siöblad var fänrik vid Muncks regemente, Trondheims län 1658-59 (Rullor, Krigsarkivet).

Tab. 13 Erik Persson Siöblad, lärkonstapel vid artilleriet 1669 1/6, konstapel 1671 13/4, pikenerare vid Livgardet 1672, kvartermästare vid Johan Anders von der Pahlens värvade kavalleriregemente 1679 (Rullor, Krigsarkivet).

Utan känt samband: Nils Siöblad, lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1685 15/12, konstapel 1687 27/5 (Rullor 1685-87, Krigsarkivet).

Friherrl. ätten Siöblad, nr 79, tab. 1

Carl Johansson Siöblad har felaktiga födelse- och dödsdata samt felaktig födelse-församling (se texten ovan). Enligt begravningsverser av A. Wetterling befordrades hans döde Lekamen med en ansenlig Heder til sitt Hwilorum i S:ti Jacobs Kyrkia i Stockholm den 14 Novembr. 1697 (Verser över enskilda 1697, 4:o, nr 148, KB). Hans fru Maria Merta Stierna dog 1686 femte dag Pingst på Flättna (X 284 al, UUB). Detta har av Elgenstierna på ett ställe (VII: 282a) utlästs som 6/6 och på ett annat (VII: 613a) som 27/5. Hennes far hette Erik Månsson (inte Mattsson) Stierna.

Sönerna Göran, Johan och Erik förlofvade att förresa uti främmande land (Rullor 1665:2, Krigsarkivet). Göran nämns som kapten i Rullor 1673:2, f. 72.

Tab. 2 Johan Carlsson Siöbladh. Vistades en tid vid akademien i Upsala, der han förvärfvade skicklighet i latin. Tillbragte sedan en tid vid det stora fyrverket i Wien samt gjorde resor genom England, Tyskland och Frankrike. Tjenade ett år vid det fransyska Schweitzergardet och ett år vid det fransyska gardet. Från begynnelsen af det holländska kriget tjänstgjorde han under biskopen af Münster. Var major några år innan kriget begynte (1674) och förde ut den stora fältstaten till Pommern. Var sedan på åtskilliga hårda aktioner såsom slaget på Landt Rügen. – – – Han skulle begrafvas i Arboga oppkyrka, och enkan Christina Juliana Appelman anhöll hos konungen att Stycken samtidigt skulle lossas i Stockholm, emedan inga sådana funnos i Arboga (Enkan Christina Juliana Appelmans ansökningar i original till konungen. Biographica S 35, RA.)

Tab. 8 Erik Carlsson Siöbladh, volontär vid engelska örlogsflottan 1664 17/7, löjtnant där 1666 20/2, återkom hem s.å. i november, sedan han vid sitt avsked av konungen i England blivit regalerad med en lång guldkedja och en medalj om 200 dukater, gick ånyo i engelsk tjänst 1670, kapten 1672 4/4, avsked ur engelsk tjänst 1673, då han av konung Jacob bekom en diamantring om 1000 Rd värde (Meritför- teckningar över officerare vid flottan, M 1837, RA).

Pontus Möller

Elgenstiernas Ättartavlor III: 138a

Friherrl. ätten Gripenhielm, nr 56, tab. 1

Carl Gripenhielm, direktör för lantmäteriet , † 1694 12/9 i Stockholm, Jakobs förs., begraven 1696 21/4 i broderns, landshövding Nils G:s grav i Kristine kyrka i Falun, dit liket transporterats av lantmätaren Björn Häggman (V. Ekstrand, Svenska landtmätare, G 64, s LXXXVII). Jfr SBL XVII, s 317 f.

Börje Östberg

Dito VI: 518

Adl. ätten Rosenstierna, nr 172, tab. 2

Bo Rosenstierna, † 1676 20/7 kl 1 om natten och ”ligger hans lick i Stora kiörkan Rosenstierniska Grafven på stora gången”. ”Anno 1642 d: 7 Februari blef jag Edla Margretta Föd i Ståckholm.” Bröllopet stod 1659 18/9 ”på mina Föreldrars Gård Serstad. Anno 1660 d: 3 juli emelan 6 och 7. om en tista /tisdag/ min Första Sån Johan i verden.” ”Anno 1693 d: 1 januari ståg Påll Betuns och min Dåtter Maija Lisas brölop på nynes.” ”Anno 1694 d 20 November stog Wilhelm Maurix von Post Ock min dåter Edla Christigana Rosenstiernas brölop i Stockholm.” Utdrag ur Edla Margareta Siöblads släktanteckningar i volymen X 284 al i Uppsala universitetsbibliotek.

Pontus Möller

Äldre svenska frälsesläkter I:3 (1989), s 254. Somme, tab. 6

”Åtminstone sonen Christer torde av förnamnet att döma ha varit född i angivet äktenskap.” Att även sonen Germund var det framgår av hans moders Märta Christersdotter (Siöblads) supplik 1594 3/9, vari hon ber om gunst åt sonen Germund, som kommit i onåd hos Hertig Carl af Södermanland (Biographica S 35, RA).

Pontus Möller

Eka-ätten. Av Elsa Nordström. PHT 1941-42, s 7

Släkttavlan över Hindsekinds-ätten kan kompletteras med hjälp av Konung Erik XIV:s nämnds dombok, Historiska Handlingar 13, s 49.

Pontus Möller

Annons

2 svar till “Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten

 1. Kennedy Andersson

  Har jag uppfattat det rätt att du släktforskat på Simon Stadenberg?
  Om så är fallet, känner du till att han också är stamfader till släkt borta i Sibirien.
  Jag har fått mail från en person som släktforskar där och som lämnat uppgifter som jag v.b.

  mvh
  Kennedy

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s