Släkten Tyrohl

Vid mitten av 1960-talet började jag intressera mig för släkten Tyrohl. Jag lade märke till att släktmedlemmar vid olika tidpunkter blivit ingifta i adeln men att uppgifterna om dessa personer nästan alltid var ofullständiga eller felaktiga. Inte heller framgick det hur de var släkt med varandra. Jag beslöt att försöka upprätta en genealogi över släkten.

Till att börja med kunde jag konstatera att släkten uppenbarligen inte var adlig. Den fanns inte omnämnd i Siebmacher(1), Rietstap(2) , Kneschke(3) eller von Mühlendahl(4), trots att en del släktmedlemmar skrivit sig von Tyrohl. Några räknades synbarligen som rysk rangadel (jfr Genos XXII, 1951, s 68).

Den svenska släktgrenen härstammar från överstelöjtnanten Johan Adolf Tyrohl, som var född 1679 i Estland5 och dog på sitt 73 ålders år (vilket skulle ge födelseåret 1676) 1749 23/26 i Strängnäs enligt tryckt begravningsskrift7. Bodde 1737 i Stockholm med hustru och fem omyndiga barn (M 1197, RA). Gift med Margareta Borg i hennes 2:a g (g 1:o m kaptenen Simon Gustaf Stierncrantz, adl ätten nr 854, d 1701 ?8), f enl riddarhusstamtavlan 1683, d 1758 10/12 i Stockholm på sitt 79 ålders år enligt tryckt begravningsskrift (vari hon kallas Wälborna Fru Margareta von Borg)7, dotter av guvernementskamreraren i Ingermanland Erik Andersson Borg och hans 1:a hustru Catharina Törnroos samt syster till generalmajoren Erik Borg, adlad Borg, nr 1570. Makarna hade sex barn, fyra döttrar och två söner:

1. Catharina Elisabet, f 1710 28/8 i Moskva, d 1777 1/4 på Janslunda i Överselö sn (D) av ålderdomsbräcklighet. G 1746 m kaptenen Alexander (von) Andersson, adl ätten nr 738, f 1717 11/2 i Viby sn (T), d 1797 15/12 på Janslunda av gulsot (EÄ I: 128a).

2. Anna, f 1715 (hfl), d 1789 8/8 i Söderköping. G 1747 15/97 m Thomas Petri Jerlin(us) i hans 2:a g, f ca 1704, fil mag, kyrkoherde i Ytterselö9, d 1766 11/27.

3. Johanna Margareta, f 1718 (hfl), d 1794 27/1 i Stockholm Johannes av ålderdom, 75 år. G 1:o 1746 27/77 m Georg Friedrich Bruno, rådman och notarie i Strängnäs, d 1766 12/27; 2:o 1767 4/127 m Gabriel Mellin i hans 2:a g, f 1717 13/8 i Berga, Vadsbro sn (D), hospitalspredikant och syssloman i Strängnäs, d där 1781 16/3 av vattusot10.

4. Maria Charlotta, döpt 1724 15/7 i Stockholm Nikolai, d ogift 1783 7/2 i Strängnäs av ”Passion Contract och Gickt i flera år”.

5. En son, begraven 1722 25/9 i Stockholm Katarina11.

6. Johan Georg (J ö r a n) Tyrohl, f 1718 i ryska fångenskapen, underlöjtnant vid artilleriet 1741 10/10, avsked med kaptens karaktär 1749 10/12, levde 1745 och 1764 i Strängnäs, d där 1797 22/6 av slag. Se Kammarkollegiet till K M:t 1735 31/11 och 1736 1/7 samt Vadstena krigsmanshus underhållsremiss 1755, 1762 och 177012. G 1744 4/12 på Kvalsta i Östuna sn m Elisabet Christina (L i s a S t i n a) Wijnbladh, adl ätten nr 447, f 1726 8/3 (Östuna C 1 börjar 1741), d 1800 11/6 i Strängnäs av lungsot, dotter av löjtnanten Nils Wijnbladh och Margareta Catharina Strokirch (EÄ VIII: 777a). I Engeströmska samlingen på KB13 finns ett brev, daterat Strängnäs 1770 15/3, vari talas om makarnas knappa och sjukliga tillstånd. Söner:

1) Johan Olof, d 1748 av kopporna, begr 26/10 i Strängnäs domkyrka enligt tryckt begravningsskrift7 (död- och begravningsbok saknas 1746-73).

2) Carl Gustaf, f 1754 19/10 i Strängnäs, d där 1820 28/7 av hetsig feber, volontär vid Södermanlands regemente och Överstelöjtnantens kompani utan rote och lön 1764 17/9, fourier med rotelön därstädes, avsked 1776 23/7. Kammarkollegii consitutorial 1779 28/1 att på ett halft års tid förrätta landsfiskalssysslan i Södermanlands län, vilket förordnande 1779 22/9 blivit förlängt på ett år14. Flyttade till Arboga 1782 20/8, tull- och accisskrivare där, avsked 1783 6/2, därefter brännerifiskal i Arboga till 1789, då han flyttade med sin familj till Stockholm. Var 1790 och 1792 kammarskrivare vid kämnärsrätten i Stockholm, 1794 och ännu 1802 mönsterskrivare vid Svea livgarde. Bodde 1795 i Qv. Österbotten hus 39, 41 i Johannes förs. samt skattade för ett guld- och ett silverur. Gjorde konkurs s.å. Ägde fastigheten kv. Bergsklippan större 26 A på Kungsholmen, vilken såldes 1809. Salubrevet var daterat Strängnäs 1809 23/6, dit alltså familjen flyttat och där de i mtl 1810 är skrivna i gården nr 48. Mannen tituleras nu ”Notarie”. G 1:o 1780 8/8 i Strängnäs m Maria Elisabet Westling, f 1751, d 1792 22/1 i Stockholm Maria av lungsot, dotter av Peter Westling, trädgårdsmästare och borgare i Strängnäs, och Brita Christina Ekström; 2:o före 1794 1/12 m Sara Christina Norén, f 1767 30/10 i Stockholm Svea livgardes norra bataljons förs, d 1829 7/2 i Strängnäs av vattusot, dotter av Johan Norén, korpral vid Ehrenkrooks, sedan Otto Cronstedts kompani, och h h Sara Elisabeth.

Barn, i 1:a giftet:

(1) Catharina Lovisa, f 1781 17/8 i Strängnäs, d 1794 17/8 i Stockholm Johannes av diarrhée, bg 24/8 på Johannes kyrkogård.

(2) E l i s a b e t h Concordia Beata, f 1784 18/2 i Arboga, d 1856 20/3 på kronojägarbostället Hjortkullen i Bredsäters sn (R) av ålderdomssvaghet. G 1830 14/11 på Kjällstorp i Bredsäter m kronojägaren Olof Conrad Roos af Hjelmsäter, adl ätten nr 51, i hans 1:a gifte, f 1804 2/2 på Apelås i Gösslunda sn (R), d 1877 27/6 på Djurgårdsbrunn i Stockholm, vilken egendom han ägde (EÄ VI: 400b).

(3) R e g i n a Victoria, f 1786 1/2 i Arboga, mantalsskriven på Kungsholmen 1805, demoiselle, flyttade 1816 6/11 från Strängnäs till Eskilstuna, symamsell, hyrde rum hos fabrikör C M Vogel på Fristads värdshus i Fristaden från 1824, utflyttade därifrån till Strängnäs 1827 5/11, ”sinnessvag, ansökning gjord om hennes intagning på Hospitalet”. Ej anträffad i inflyttningslängden för Strängnäs.

(4) C a r l Georg, f 1788 1/3 i Arboga, mantalsskriven på Kungsholmen 1800.

(5) Johan August, f 1790 22/4 i Maria, d där s.å. 7/8 av slag, 15 veckor och 3 dagar, begr 12/8.

i 2:a giftet:

(6) H e d v i g Charlotta, f 1796 17/7 i Stockholm Jakob, d 1800 13/5 i Stockholm Kungsholms förs. av koppor.

(7) S o f i a Charlotta (fosterdotter), f 1799 4/3 i Stockholm, flyttade från Strängnäs till Eskilstuna 1817 2/1 (inflyttad först 19/6) som piga hos Regina Victoria Tyrohl. Återflyttade 1818 22/4 till Strängnäs, där inflyttningslängden börjar först 1823.

(8) Clara Christina, f 1802 16/10 i Stockholm Nicolai, barnmorska, d 1881 18/2 i Stockholm Maria. Fattigbevis 1881-31 sö. G 1:o 1822 14/6 i Stockholm Katarina m skomakaregesällen Johan Petter Törnqvist, f 1798 31/1 i Stockholm, som bortrymt 1827 enl legal notis i Post- och Inrikes Tidningar 1832 nr 50; 2:o 1836 13/11 i Hölö m skräddaren Carl Lindberg, f där 1812 25/1, d 1882 2/2 i Marielund, Hölö sn, av vattusot. ”Enligt Hölöbo Härads Rätts Utslag af d./lakun/ år 1840 är det Skräddaren Lindberg ålagdt, att sammanbo med sin Hustru Cl. Chr. Tyrohl, eller med viss årlig afgift bidraga till deras Barn Ulrica Christinas upfostran, men lärer ingendera af dessa villkor blifvit upfylldt enligt Hustruns anmälanden” (Hölö A I:12, s 309). Hustrun tröttnade och flyttade med sin oäkta dotter Anna Lovisa (f 1832 13/1 i Hölö) till Stockholm 1841 30/9 (Hölö B 1). Dottern blev gift med handelsbokhållaren Carl Erik Lundberg (f 1831 11/1 i Kungl. Hovförsamlingen, d 1883 29/4 i Stockholm Maria efterlämnande fem omyndiga barn).

3) Friedrich A d o l p h, f 1760 27/12 i Strängnäs. ”Frequenterat i Elfva År Kongl Lärosäten i Strengnäs och therunder tjent för Under-Officer vid Södermanlands Reg. Ogift och fattig”15, extra tullskrivare vid Strängnäs tullkammare15, flyttade till Öregrund 1783 29/11, tull- och accisskrivare där (ännu 1786)15, kanslist i Embets och Byggnings Collegio, bokhållare och dagsverksskrivare vid Stadens publike byggnader, sedan vice assistent vid Politiekollegiet i Stockholm, d 1805 22/5 i Katarina av bröstfeber, 45 år. Ägde fastigheterna nr 83, 84 i kv. Caninen mindre i Maria församling enligt köpebrev 1799 22/4. ”Idkar Tracteurs näring på Afl: Åmans Rättighet” (kronotaxeringslängden 1795). G 1:o 1785 (lyst 13/3) i Öregrund m Anna Christina Cederholm, f 1755 1/8 vid Kullboda i Gräsö sn (B), d 1786 28/3 i Öregrund av pleuresie, dotter av besökaren Matthias Cederholm och Apollonia Grönberg; 2:o 1786 (lyst 29/10) i Öregrund m Catharina Sara Ålenning, f där 1760 (födelseboken börjar 1783), d 1821 29/12 i Stockholm Katarina av slag, 61 år, troligen dotter av skepparen Hans Ålenning och Maria Planqve. En broder var förmodligen flaggskepparen vid Arméns flotta Jacob Ålenning (d 1811 21/4, 51 år), som 1800 bodde i samma hus som Friedrich Adolph Tyrohl och hans hustru.

Barn, i 1:a giftet:

(1) Johan Adolf, f 1785 13/10 i Öregrund. Var enligt sjömanshusets rulla 1804 19 år gammal. Han rymde från sitt fartyg i Lissabon 1804 15/10.

i 2:a giftet:

(2) Catharina Elisabet, f 1789 4/8, d 1855 20/3 på Drottninghuset i Stockholm Johannes av vattsot. Hon intogs på Drottninghuset 1852 14/4. G 1810 9/12 i Stockholm Skeppsholmen m överskepparen vid Kongl. Arméns Flottas Stockholms Escader Petter Krysslund, f 1782 21/12 i Kristdala (H), d 1818 6/7 i Skeppsholms förs. av förkylning.

(3) Maria Fredrika, f 1792 6/12 i Stockholm Katarina, flyttade ogift därifrån till Nikolai 1824 3/2, finns ej i Nikolai utflyttningslängd men var år 1825 som sömmerska skriven i Katarina enligt taxeringslängden. Sedan ej vidare anträffad.

(4) Sara Johanna, f tv 1797 29/7 i Katarina, d där 1800 9/3 av okänd sjukdom.

(5) Carl Fredrik, f tv 1797 29/7 i Katarina, d där 1798 12/7 av oangiven sjukdom.

(6) Christina Johanna, f 1803 21/7 i Katarina. Flyttade 1825 i juli (utskriven 14/12) från Maria till Nikolai. Var vid vigseln piga hos krögerskan änkan Ulrika Dykert i Haren större 2 i Maria. G där 1831 3/5 m gatuläggaren Gustaf Erik Stjernberg, f 1802 21/2 i Maria. Makarna har ej påträffats efter 1831. Maria utflyttningslängder saknas 1821-1856.

Beträffande släktens äldre led i Estland är filiationerna osäkra. Lars Olof Lööf i Göteborg har fäst min uppmärksamhet på ett ”Schema öfwer Slägten Tyrohl från Lifland”, upprättat 1789 av Carl Gustaf Tyrohl, och förvarat i Västmanlands länsstyrelses arkiv: Landskansliet vol. EVI:1, beträffande försvarslösa personer 1677-1804 (ULA). Bakgrunden var att ”afskedade Brännerie Fiscalen Tyrohl, vilken i Arboga stad såsom lösdrifware skall uppehålla sig” av Hr Majoren och Riddaren Sandels16 ville tvångsrekryteras till krigstjänst att tjänstgöra vid hans nyuppsatta Jägare Corps i Finland. Häremot protesterade Tyrohl kraftigt och förklarade sig vara ”Lifländsk Adelsman, fast icke här på Riddarhuset introducerad”. För att styrka detta ingav han den nyss omtalade stamtavlan. Däri uppges som stamfader en Casper Hindric Inman, som påstås ha inkommit till Sverige som kejserlig bergmästare från Österrike år 1598 och blivit nobiliterad härstädes av konung Gustaf Adolf med namn av Tyrohl år 1626. Uppgifterna är knappast trovärdiga och har inte gått att verifiera.

Stamfadern sägs ha haft två söner: Jöran Tyrohl, gift med Catharina Schilling17 men utan kända avkomlingar, samt Casper Tyrohl, ryttmästare vid Livregementet och gift med en von Trejden18. Den sistnämnde figurerar i litteraturen med många felaktiga uppgifter, vilka jag försökt rätta till i Släkt och Hävd nr 3-4/1995 (s 483 ff). Jag är ganska säker på att det fanns en tredje broder vid namn Henrik Tyrohl, som jag kunnat belägga som kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregementes fördubbling 1678 och som löjtnant 1682. I likhet med Casper blev han sekundryttmästare vid Livregementet till häst 1701 och fick avsked 170419. En annan släkting var Henrik Reinhold Tyrohl, som 1712 blev ihjälslagen tillsammans med sin far av deras vaktkarl i Venova. Johan Adolf Tyrohl intygar nämligen Östad (i Ytterselö sn) 1732 24/7, att välborna fru löjtnantskan Anna Helena Gerdes är köttslig kusin till salig fänriken Hinrich Reinhold Tyrohl, som av sin vaktkarl i Ryssland mördad blev jämte fadren på en gång (Likvidationer 7 b, RA). A H G, som levde ännu 1738, var g m löjtnanten Gabriel Berch, som dog 1732 27/1120.

Ryttmästaren Casper Tyrohl stupade inte vid Klissow 1702 9/7, såsom vanligen uppges i litteraturen, utan dog s.å. 14/8 av sina vid Klissow erhållna sår. Hans dotter Anna Maria Tyrohl ansökte (troligen 1706) på egna och sina syskons vägnar, ”wij Fyre omyndige effterlembnade nödlijdande barn”, om utbekommande av hans resterande lön. Som framgår av den nämnda artikeln i Släkt och Hävd blev Anna Maria gift 1711 20/3 i Reval (Nik.) med Siegfried Gustaf Hermigier, ”Artillerie Zeugwarter”21. En annan dotter, Sophie Elisabeth, blev gift i Reval (S:t Olai) 1702 28/12 m löjtnanten Erich von Tolstein och dog som översteänka på Heidemets i Ampels sn i Estland, varest hon blev begraven 1735 15/122. Kuriöst nog blev deras dotter Charlotta Dorothea von Tolstein gift 1755 13/7 i Reval (S:t Olai) m löjtnanten vid Sibiriska regementet Carl Heinrich von Tyrohl – troligen en nära släkting. Hon dog som änka i Reval 1804 11/7, 83 år gammal.

Om man får tro släkttavlan skulle Anna Maria Tyrohls återstående två syskon vara Jöran Hindric Tyrohl, Capitaine i svensk tjenst, och Johan Adolph Tyrohl, Öfwerste Lieutenant wid Nylands Infanterie Regemente. Att dessa två var bröder kan dokumentariskt styrkas23 men att de skulle ha varit minderåriga 1706 har jag svårt att tro. Johan Adolf har ovan redovisats som släktens svenske stamfader. Om hans bror, som i Lewenhaupt kallas Georg Henrik, kan följande meddelas: fänrik vid Liewens Lifländska infanteriregemente 1704, löjtnant där 1707, fången 1708 vid Wesenberg, hemkom 1723 i augusti, kaptens avsked s.å., levde 1735.

Gift 1725 3/10 i Stockholm (Nik.) med Ursilia A u g u s t a Liwijn, döpt där 1700 24/8, dotter av handelsmannen i Stockholm Hans Liwijn och Sara Andersen24. Hustruns namn har på släkttavlan förbättrats till ”Augusta Vrsilla Liven”. Två söner nämns där: Casper Tyrohl och Hindric Tyrohl. Hoyningen Huene25 känner till följande fyra barn:

1. Caspar Erich, f 1730 20/12 i Gross Attel, Jördens sn.

2. Hans Gustav, f 1732 1/12 i Gross Attel.

3. Jakob Friedrich, döpt 1734 3/1 i Pedua, Merjama sn.

4. Christina Elisabeth, döpt 1736 30/1 i Pedua.

Övriga personer utan känt samband:

Anton Tyrohl, löjtnant, arrenderade 1731 godset Taggemois i Kielkonds sn på Ösel (F von Buxhövden, Materialien zur Gütergeschichte Livlands, Riga 1851). G 1718 14/10 m Gerdruta Dorothea Toll i hennes 2:a gifte (g 1:o 1695 26/9 m Matthias Schultz, löjtnant, arrendator), d efter 1735 1/3, dotter av löjtnanten i svensk tjänst Caspar Toll och Sophia Elisabeth von Nolcken (GHdBR, Teil Ösel, 1931, s 371).

Christina von Tyrol, f. von Scharenflicht, begr 1716 16/2 i Hanehls sn, 60 år gammal25.

Ernst Tyrol hade 1627 klagomål mot kyrkoherde Ernst Rosenthal i Frauenburg i Kurland (Sitzungsberichte der kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst 1904, s 19).

Fromhold Tyrohl, löjtnant. Se Lewenhaupt.

Georg Johan Tyrohl, kapten. Se Lewenhaupt och P Möller i Släkt och Hävd nr 3-4/1995, s 483 ff.

Herman von Tyrohl. Hans barn d 1664 31/5 i Reval S:t Nicolai enl en anteckning i S:t Olai församling.

Johan Jurgen Tyrohl (även Jörg Johann von Tyrohl), löjtnant, fången, gick i rysk tjänst 1715 som löjtnant vid Muskofska reg, senare kapten vid Ladogaska reg, g m M a r i a Barbara Myranowska eller Mirranowsky25. Kända barn:

1. Alexander Georg, f 1764 4/12 i St. Catharina.

2. Eleonore Elisabeth, f 1766 9/2 i Johannis i Harrien.

Petter Tyrohl, Collegii Assessor, hörde 1812 till den s k Åttonde Classens Adel i Wiborgs Län, Finland26.

Noter:

1 J Siebmacher´s grosses und allgemeines Wappenbuch. Generalregister 1964.

2 J B Rietstap, Armorial général, 2:a uppl. 1934.

3 E H Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, IX, 1930.

4 Ernst v Mühlendahl, Die baltischen Ritterschaften, 1973.

5 Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 2, 1921, s 716.

6 Lewenhaupt och efter honom Elgenstierna (VII:620a) uppger felaktigt dödsdatum 1747 13/2.

7 Verser till och öfver enskilda, KB.

8 Tor Carpelan, Ättartavlor, 3, 1965, s 1101 med helt felaktiga uppgifter om Margareta Borgs död.

9 K A Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 1, 1897, s 357 f; 2, 1898, s 480 f. Änkan Anna Tyrohl uppges felaktigt vara ”af tysk adel”.

10 J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation 1595-1900, 1933, s 188.

11 Axel Mollstadius i Genealogisk Tidskrift, 3, 1952, s 31.

12 Hans fullständiga meritförteckning finns i M 1197, RA. Han sökte 1764 3/2 kommendantsbeställningen på Varberg, men hans ansökan har försetts med kanslipåteckningen ”försent inkommen och lägges ad acta”.

13 Engeströmska samlingen B IV 1.6 (nr 44 h), KB.

14 Kammarkollegiets kansli H I a:47. Befordringsakter 1779.

15 Tullverkets Personella berättelser 1783, s 457, och 1785, s 3.

16 Den från ”Fänrik Ståls Sägner” bekante Johan August Sandels (1764-1831), som ”satt i Pardala by och åt frukost i allsköns ro”, sedermera greve, fältmarskalk och riksståthållare i Norge.

17 I Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften (GHdBR), Estland 3, 1931, s 221, nämnes att Jürgen Tyrol 1652 ärvde ett gods efter Georg Schilling och att han var gift med dennes dotter Anna. Det är troligt att några av de nedan nämnda personerna utan känt samband var söner till dessa makar.

18 Hon hette Anna Sophia v. Treyden och blev omgift med kaptenen Hermann Friedrich v. Bellinghausen a. Hoheneichen, f ca 1676, levde 1739 (GHdBR, Ösel, 1935, s 461). Casper Tyrohl skrev 1697 kontrakt på 12 års arrende av kronans gods Swartzenhoff och lägenheten Söta (Kammarkollegiet till K M:t 1699 7/7, vol. 74, RA).

19 C A G Braunerhjelm, Kungl Lifregementets till häst historia, V:1, 1917, s 139; Lewenhaupt, a a, s 716.

20 Lewenhaupt, a a, s 38.

21 Georg Luther i Genos 1959, s 53.

22 Om mannen se Lewenhaupt, a a, s 707. Hans maka kom till Stockholm helt utblottad och bönföll i en odaterad supplik K M:t om skjutspengar till Skåne för att där förena sig med sin man (M 1197, RA).

23 Leonhard Kaggs dagbok, HH 24, 1912, s 196 och 204.

24 Svenska Ättartal, XIV, 1908, s 111.

25 Wold. B. Hoyningen Huene, Auszüge aus den Kirchenbüchern des Estländischen Konsistorialbezirks bis zum Jahre 1900, I. Teil 1913/1915, s 261.

26 Yrjö Blomstedt i Genos 1951, s 68.

2 svar till “Släkten Tyrohl

 1. Karin Heermeyer Lindsalu

  Dear Pontus Möller.
  In Estonian Historical Archives is 2 document about Anna Maria and Christina Elisabeth Tyrohl in Estonia. Documents are in Germany:

  Document: Akte in Sachen der verwitweten Frau Heermeyer geborene Christina Elisabeth von Tyrol contra die verwitwete Frau Brigadierin von Vegesack geborene Louisa von Mannstein in puncto einer Obligationsmässigen Forderung
  datum 1792-1795 Index for search EAA.284.1.96
  Document: Pealkiri Akte in Sachen des Forstmeisters Erich Hööck wider die Frau Anna Maria Tyrohl wegen des von ihrem verstorbenen Ehemann Hermigier nachgelassenen Hauses datum 1719-1720 Index EAA.861.1.1494, 35 pages
  Adress for search:
  1 step: http://www.eha.ee/frames.htm
  2. step: click AIS ( red and big)
  3. step: in register type name Tyrohl and click OTSI.
  Opened all documents about Tyrohl in Estonian Archivs.
  When you need digi-copia of documents, then contact :
  uurimissaal@ra.ee and buy.

  With best regards,
  Karin Lindsalu ( b Heermeyer ) from Estonia, Tallinn
  latest Heermeyer in Estonia

 2. Arja Ilander/ Julianna Berström`s släkt

  Käännetään sivulle suomi. Vaan, kun ei käännetä.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s