En ofrälse släktgren av ätten af Trolle

Ofrälse Trollesläkter har länge varit föremål för mitt intresse. Mycket återstår att göra på detta forskningsfält. Den största ofrälse Trollesläkten är ju behandlad av Strokirk1 på ett sätt, som knappast är godtagbart. En illustration, som han oförsiktigt nog publicerade, dementerar effektivt hans egna släktledningar. Gunnar Israelis Trolle (1589–1655), kyrkoherde i Bottnaryd, uppges vara son av Israel Gunnari Trolle (d 1604), domprost i Skara, och sonson till domprosten Gunnarus Jonæ Trolle i Linköping (d 1583). Detta rimmar illa med inskriptionen på gravstenen i Mulseryds kyrka, varav framgår att ”Gunnar Israelis, fordom pastor i Bottnare … blef född i Bråddetorp A:o 1589 …”. Av detta kan man sluta sig till att hans far var Israel Torchilli, komminister i Bråddetorp, kompastor där 1592, och hans farfar Torchillus Petri, kyrkoherde där åtminstone 1571-1585, d senast 15872.

Strokirks utredning av släkten i övrigt fram till våra dagar är särdeles onöjaktig och skulle kräva omfattande nybearbetning. Men vem skall bekosta det? Jag kände personligen såväl kammarrättsrådet Carl-Göran Trolle (f 1912) som överstelöjtnanten Karl-Olof Trolle (f 1913), som jag kunde ha kontaktat, men de hann tyvärr dö innan jag kom mig för. Snopet, men sån´t är livet.

Nu skall vi emellertid ägna oss åt en annan Trollesläkt, som med tiden blev adlad med namnet af Trolle, nr 2105 B, 1758 och upphöjd i forna riddarklassen som s k kommendörsätt, nr 2105 A, 1778. Båda ätterna fortlever (se Sveriges ridderskap och adels kalender). Helt okänt – även för Riddarhuset – är däremot att den adlade Georg Herman Trolle hade en bror, som blev stamfader för en ofrälse släktgren, som fortlevde på manssidan ännu 1934 (i USA) och utdog på kvinnolinjen så sent som 1977. Släktskapen framgår av en notis i Kalmar rådstuvurätts protokoll 1726 14/9, där sekreteraren Göran Trolle i Stockholm omtalar sin farbror kapten Göran Trolle i samma stad3. Jag började utforska denna släkt på begäran av dåvarande chefen för Personalhistorisk Institut i Köpenhamn direktör S. Otto Brenner, som hade funnit notisen om Jøran Hermansen Trolles burskap i Köpenhamn. Jag var på den tiden (1948-49) amanuens i Stockholms Stadsarkiv och hjälpte Brenner mot att han bistod mig med forskningar i danska arkiv.

Stamfadern för denna Trollesläkt hette odisputabelt Herman Trolle och bodde i Karlshamn enligt mtl 1684-88. I mtl 1691 nämns hans hustru Karin. Att han skulle ha varit kunglig dansk kapten, som sonen uppgivit, kan Brenner på det bestämdaste dementera. Troligen har han varit skeppare och handelsman. Brenner har gått igenom dödböckerna för Karlshamn från början av 1687 till 1730 utan att påträffa honom och hans hustru. Påståendet – senast upprepat av Torkel Nordström i SoH nr 3-4/1992 (s 233) – att makarna skulle ha dött 1710 i Karlshamn i pesten kan alltså avvisas som grundlöst. Det är många myter i svang. Enligt Elgenstierna var Georg Herman Trolle född 1672 28/10 i Danmark och kom i sina spädare år i sin farbroders hus i Amsterdam4. Brenner har visat att han var född i Karlshamn och att ingen med namnet Trolle påträffats i Amsterdam eller överhuvudtaget i Holland. Även när det gäller Georg Hermans barn är Elgenstiernas uppgifter ofullständiga och/eller felaktiga. Låt oss då se vad fakta förmäler i saken.

Tab. 1 Herman Trolle, borgare (gissningsvis skeppare och handelsman) i Karlshamn, där han kan beläggas i mantalslängderna 1684, 1685 och 1688 men inte senare. I mtl 1691 nämns hans hustru Karin.

Söner:

Jörgen Trolle (1680–1765), schoutbynacht. Se tab. 2.

Arnold Trolle (d 1725), handlande och borgare i Kalmar. Se tab. 3.

(Jag har valt att behandla bröderna i denna ordning fastän Arnold troligtvis var äldst.)

Tab. 2 Jörgen Trolle (Georg Herman af Trolle), f 1680 28/10 i Karlshamn, vann burskap som skeppare i Köpenhamn 1708 12/4 (”Jørgen Hermansen Trolle, fød udi Carlshaun i Blegin”), avsked ur dansk tjänst 1714, kapten vid svenska amiralitetet s.å., slutligen schoutbynacht (= konteramiral) 1758, adlad s.å., RSO, d 1765 22/2 i Stockholm (Skeppsh.) av ålderdomssvaghet, 85 år, bg 26/2 i Ladugårdslandskyrkan (Hedvig Eleonora). Se vidare Lewenhaupt5, Börjeson6 och Elgenstierna. G 1716 m Anna Greta Gris, f 1696 6/4 i Järlåsa (C), d 1764 28/11 i Stockholm (Skeppsh.) av sjukdom i levern, 67 år, bg 2/12 i Ladugårdslandskyrkan (jfr Släkt och Hävd nr 1-2/1980, s 31 f), dotter av prosten och kyrkoherden i Närtuna och Gottröra (B) Hans Gris och Anna Pontelia7.

Barn:

Hans Herman, f 1717, kapten vid fortifikationen, d ogift på 1770-talet.

Anna Catharina, f 1718, d 1750 5/6 i Stockholm och bg 14/6 i Närtuna (B).

G m Lars Pontelius, adlad Sköldarm. Se vidare Elgenstierna.

Charlotta, f 1719 8/8 (ej 8/9) i Järlåsa prästgård, d 1766 i Stockholm och bg 9/5 i Närtuna. G m Carl Wallendal8. Se vidare Elgenstierna.

Carl Fredrik, f 1723, levde 17309.

Georg, dp 1724 30/6 (”Giöran”) i Stockholm (Skeppsh.), överinspektor, d 1811 2/3 i Malmö. Se vidare Elgenstierna.

Fredrica Sofia, dp 1726 27/7 i Stockholm (Skeppsh.), d samma år.

Julius, f 1728, levde 17309.

Henrik, f 1730 24/11, dp 25/11 (”Hindrick”) i Stockholm (Skeppsh.), generalamiral, d 1784 12/3 i Stockholm. Se vidare Elgenstierna.

Johan, f 1734 24/6 /Johani Dag/, dp 25/6 (”Johannes”) i Stockholm (Skeppsh.), kapten vid amiralitetet, d 1792 21/2 i Skövde. Se vidare Elgenstierna.

Petter Julius, f 1737 21/4, dp 22/4 i Stockholm (Skeppsh.), kadett, d där 1753 12/9, bg 15/9 i Ladugårdslandskyrkan (jfr Släkt och Hävd nr 3/1971, s 457).

Tab. 3 Arnold Trolle, avlade borgareed såsom handlande i Kalmar 1702 19/5 (nämnes som dopvittne där f f g 1702 14/2), arrenderade 1711 Stadskällaren i Kalmar och var domkyrkoföreståndare 1716 1/5 – 1717 1/5, d 1725 20/12 i Kalmar.

Han ägde gården nr 89 (Södra Vallgatan 21), som avbrann 176510. G 1:o 1702 28/5 där m Margareta Weijdling, d där 1704 18/2, dotter av handlanden i Kalmar Jörgen Weijdling och Catharina Fock11; 2:o 1705 6/12 i Kalmar m Margareta von Saltzau, d där 1707 21/9, dotter av handlanden i Kalmar Joachim von Saltzau och Catharina Clasdotter Ellers11; 3:o troligen 1712 m Catharina Elisabeth Ehrenström i hennes 1:a gifte (g 2:o före 1727 m kompaniskrivaren Gustaf Paulin), f 1692, d 1738 1/9 på Kejsarkulla i Fliseryds sn (H), dotter av häradshövdingen Nils Ehrenström och hans 3:e fru Catharina Cederholm. Barn:

1. Georg Arnoldsson (1702-1756), aktuarie. Se tab. 4.

1. Emerentia, f 1704 21/1 i Kalmar, d där s.å. 31/1.

2. Catharina Margareta, f 1706 13/12 i Kalmar, d där 1714 29/9 (ej 29/3).

3. N i l s Alexander Herman (1713-1795), bankobokhållare. Se tab. 5.

3. Emerentia, f 1714 17/8 i Kalmar, d där s.å. 21/11.

3. Abraham, f 1717 7/7 i Kalmar, dp 9/7 (namnet ej utsatt i dopboken), var 1745 styrman och nyss hemkommen från utrikes ort, då han ombesörjde sin broder Johans begravning och uppgav dennes bo vid bouppteckningen i Stockholm 1745 19/6, d före 1792.

3. J o h a n Arnold, f 1719 12/4 i Kalmar, dp 15/4 (namn ej utsatt i dopboken),

urmakaregesäll i Stockholm, d där 1745 18/4, bg 21/4 i Riddarholmens förs. Ogift.

3. Maria Christina, f 1721 10/8 i Kalmar, var 1745 24 år gammal och ogift samt bodde på Lufvehults gård i Bäckebo sn, 3 mil från Kalmar, hos rådman Witte (brodern Johans bouppteckning), d 1762 27/10 i Hagby sn (H) av rödsot, 41 år gammal. G ca 1750 m Henrik Hedin i hans 1:a gifte (omg 1763 m Anna Lucia Schantzberg), f ca 1717, bokhållare på Lovers alunbruk i Hagby sn.

3. Arnoldus, f 1724 4/1 i Kalmar, d där 18/7 s.å.

Anm.: I taxeringslängden 1775 i Qv. Tofflan 9 i Maria Magdalena nämns jungfru Anna Greta Trolle som syster till bankobokhållaren Nils Herman Trolle. I mtl 1770 upptas i samma fastighet bokhållaren, 56 år, och systern, 31 år. Jungfru Anna Greta Trolle stod fadder 1770 16/1 åt Maria Magdalena Trolle.

Tab. 4 Georg Arnoldsson Trolle, f 1702 10/12 i Kalmar (i dopboken: Jöran), student i Uppsala 1721 7/1212, auskultant i kammarrevisionen 1727 21/11, e o kanslist 1732 20/10, kopist 1733 8/11, kanslist 1736 24/2, e o notarie 1743 7/7, aktuarie 1751 18/3, d 1756 8/5 i Stockholm Nikolai, bg 13/5 (v.ö.e.)13. G 1743 16/8 i Stockholm (v.ö.e.) m Sara Margareta Parment i hennes 2:a gifte (g 1:o 1725 m Christian Kinnelock, d 1732, handelsman i Stockholm), dp 1705 30/11 i Nikolai, dotter av kryddkramhandlaren Aron Parment och Maria Hubert (Svenska Ättartal 11, 1896, s 328).

Dotter:

Chatarina Charlotta, f 1746 5/3 i Stockholm Nikolai, d där 13/3.

Tab. 5 N i l s Alexander Herman Trolle (skriver sig alltid Nils Herman eller Nils H A Trolle), f 1713 19/2 i Kalmar, var proviantskrivare 1743, antagen på prov i Riksens Ständers Bank 1745 13/12, kontorsskrivare 1747 21/12, bankobokhållare 1760 5/3, avsked för ålderdom 1784 7/1, d 1795 22/1 i Stockholm Maria av ålderdom, 82 år gammal. En ytterst detaljerad meritförteckning för honom finns i Silverstolpes Biographisk Matrikel öfver Bankens Tjenstemän (Genealogica 175, RA, s 380).

G 1:o 1743 5/4 i Stockholm Katarina m Christina Ungberg, d där barnlös 1743 16/9, efter vilken inga arvingar skola finnas enligt bouppteckningen; 2:o 1746 2/12 i Katarina m Margareta Hardt i hennes 2:a gifte (g 1:o 1734 20/8 i Katarina m kofferdikaptenen Rolof Rolofsson Heldt, burskap 1734 26/9, ”född och borgareson här i staden”14, d där 1743 25/10), skilda före 1765, då hon är skriven på sin ägandes fastighet nr 0 i kv Gråberget i Katarina, f ”här i församlingen” troligen i januari 1711 (dock ej påträffad i Katarina dopbok 1710-12), d 1779 14/9 i Katarina av rödsot, 68 år 9 mån., dotter av skepparen Adrian Hardt och Johanna Waxmuth; 3:o 1770 9/1 i Stockholm Maria m Maria Elisabeth Alfström, f 1741 6/10 i Stockholm Nikolai, d 1792 5/6 i Stockholm Maria av lungsot, dotter av hökaren Erik Alfström och Margareta Berg; 4:o 1794 7/10 i Stockholm Maria m A n n a Catharina Falk, som överlevde honom. Hon bodde 1805 och ännu 1809 i Stockholm Adolf Fredriks församling, kv. Bryggpannan 61-62, men försvinner därefter spårlöst (ej i Adolf Fredriks dödbok 1809-10 eller i utflyttningslängden). Barn:

2. Johan Abraham, f tv 1747, dp 4/8 i Katarina, d där 2/9 (”Jean Abram”).

2. Nils Herman, f tv 1747, dp 4/8 i Katarina, d där 2/9.

3. Maria Magdalena, f 1770 13/1 i Maria, d där s.å. 19/7 av hetsig sjuka.

3. Zachæus Nathanael, f 1771 2/6 i Maria, d där s.å. 24/7 av slag.

3. Catharina Charlotta, f 1773 18/4 i Maria, d där s.å. 22/8 av slag.

3. Sophia Frederica, f 1774 1/8 i Maria, d där 1775 27/5 av diarrhé.

3. Carl Gustaf (1777-1831), gravör. Se tab. 6.

3. Johan A b r a h a m, f 1778 14/3 i Maria, vistades 1795 ”hemma i Sterbhuset hos StjufModren”, kom som sadelmakaregesäll från S:t Petersburg till Malmö Caroli 1812, sedan sadelmakaremästare i Hedemora, d där 1816 31/3 av håll och stygn, 38 år gammal (Inrikes Tidningar nr 71, 1816). G 1816 22/2 i Västerås domkyrkoförs m Margareta Elisabeth Törnberg i hennes 1:a gifte (omg 1819 25/4 m hattmakaren Johan Gustaf Dannfors från Uppsala och flyttade dit 1819 29/11), f 1788 6/10 i Västerås, dotter av karduansmakarmästaren Anders Törnberg och hans 1:a hustru Margareta Lundberg.

Tab. 6 Carl Gustaf Trolle, f 1777 18/2 (ej 11/11) i Stockholm Maria, var 1795 ”i Lära hos Guldgraveuren Carl Arell här i staden” (faderns bouppteckning), kallas gravörsgesäll 1798, då han utflyttade till Klara, där han 1801 tituleras juvelerargesäll och 1802 guldarbetaregesäll hos Fredrik Fyrvall. Finns 1810 i Malmö som gesäll hos juveleraren Norlin, kallas i hfl 1816-18 juveleraregesäll, men i alla följande hfl gravör, d 1831 5/9 i Malmö S:t Petri av nervfeber. Var vid sin död utfattig och skattfri.15 G där 1815 20/1 m I n g r i d Catharina Hultman, f 1788 2/7 i Östra Ingelstad (L), vars kyrkoarkiv brann 1806, d 1850 30/9 i Malmö Caroli av kolera. Barn:

Carl Henric (1815-1864), tapetmålare. Se tab. 7.

Charlotta Concordia, f 1816 20/11 i Malmö S:t Petri, d 1850 18/9 i Malmö Caroli av kolera. G där 1842 12/2 skräddaremästaren Peter Lindqvist, f 1818 15/6 i Grönby (M), d 1850 13/9 i Malmö Caroli av kolera.

Johan Frederik, f 1820 27/4 i Malmö S:t Petri, d där 1832 21/1 av värk.

Rudolf Theodor, f 1824 7/12 i Malmö Caroli, d där 1826 16/7 av kikhosta.

Tab. 7 Carl Henric Trolle, f 1815 27/4 i Malmö Caroli, målaregesäll, inflyttad till Stockholm från Göteborg 1837, vann burskap som tapetmålare i Stockholm 1842 2/8, d 1864 4/6 i Stockholm Katarina av pneumonia. Bodde i huset Högbergsgatan 26. Fattigbevis. G 1842 4/6 i Stockholm Katarina m Maria W i l h e l m i n a Bernhardina Byman, f 1819 4/2 i Stockholm (okänd församling), d 1893 10/8 av maginflammation och ålderdomssvaghet i Matfors, Tuna sn, Y (bokfört i Stockholm Katarina), dotter av kofferdistyrmannen Carl Gustaf Byman (d 1821 23/6 i Helsingør, 32 år gammal) och Maria Lovisa Willström. Fru Wilhelmina Trolle, född Byman, uppges i mantalsförteckningarna vanligen vara född i Stockholm, Katarina församling. Hon återfinns emellertid inte i denna församlings födelse- och dopbok. Av lysningsboken framgår, att hennes födelseförsamling varit okänd för de kyrkliga myndigheterna. Hon gifte om sig 1873 12/9 i Katarina med bagaren Isak Apelquist, f 1833 7/10 i Fivlered (P), i hans 2:a gifte (g 1:o m Charlotta Svensson, vilket äktenskap upplöstes genom Stockholms Stads Consistorii skiljobrev 1865 29/8). Även andra äktenskapet slutade med skilsmässa 1878 31/7. I 1891 års mantalsuppgift heter det ”mannen anses vara död”. Barn:

Carl Bernhard Theodor, f 1847 19/3 i Stockholm Katarina, d 1912 23/7 i Stockholm Hedvig Eleonora av cancer recti, tapetserare i Stockholm (”arbetar för egen räkning utan biträde” enl 1891 års mantalsuppgift). G 1875 24/10 i Stockholm Jakob m Maria Charlotta Johansson, f 1847 24/2 i Jönköpings stadsförs (d v s Kristina), d 1928 10/2 i Stockholm Maria, dotter av boktryckerikonstförvanten (typografen) Gustaf Johansson och Maria Jaensson. Fattigbevis. Makarna hade inga egna barn men antog 1892 brorsdottern Anna Maria Trolle som fosterdotter.

Axel Julius (1852–1903), arbetskarl. Se tab. 8

Tab. 8 Axel Julius Trolle, f 1852 22/9 i Stockholm Katarina, d där 1903 10/10 på Allmänna försörjningsinrättningen av cancer hepatis, kallas vanligen arbetare och arbetskarl, ett par gånger sjöman, 1897–1903 arbetshjon (1901–03 tvångsarbete), i dödboken bokbinderiarbetare. Fattigbevis. G 1884 6/1 i Stockholm Katarina m Maria Wilhelmina Östberg, f 1854 13/5 i Stockholm Klara, d 1934 14/7 i Stockholm Högalid av cardiosclerosis på Rosenlunds ålderdomshem (intagen där 1919), dotter av arbetskarlen Karl Fredrik Wilhelm Östberg och Maria Ulrika Persson. Hon kallas i mantalsregistret 1915 ”cigarrarbeterska”. Barn:

A n n a Maria, f 1883 20/2 i Stockholm Katarina, var först bokbinderiarbeterska, sedan hårfrisörska, innehade (åtminstone 1912-24) egen damfrisering Odengatan 48 i Stockholm, bodde 1948 Kransbindarvägen 14 i Stockholm Brännkyrka, d där 1950 8/3 av cancer viar biliar. G 1924 21/9 i Stockholm Maria m C a r l August Persson, f 1890 21/9 i Karlstad, köpman, innehade 1931 egen manufakturaffär Västmannagatan 72 i Stockholm, d 1942 15/12 i Stockholm Högalid. Skilda 1936 15/9. Före äktenskapets ingående hade Anna Trolle två barn:

a) Karin Maria Charlotta Trolle, f 1915 8/6 i Stockholm Hedvig Eleonora, var 1931 frisörelev, 1936 slipssömmerska hos Birger Sundströms AB, d 1993 20/6 i Sollentuna (B). G 1939 1/10 i Stockholm Matteus m Emil Andreas Theberg, f 1904 14/11 i Bälinge (C), smidesarbetare, svetsare, d 1986 8/11 i Sollentuna.

b) Karl-Henrik Å k e Persson, släktnamnet ändrat till Trolle enligt Patent- och registreringsverkets beslut 1964 13/3, f 1924 29/5 i Stockholm Maria, var 1948 vaktmästare och bosatt hos modern, sedan maskinarbetare, verkstadsarbetare och slutligen nattvakt, d 1967 30/4 i Hägerstens östra kbfd av intoxicatio. G 1947 24/9 i Stockholm Oscar m barnsköterskan Solvig Hildegard Olsson, f 1926 31/5 i Tanum (O), dit hon återflyttade 1962 8/12, skilda genom Stockholms rådhusrätts dom 1962 4/10 (laga kraft 11/10), dotter av stenhuggaren Fritz Ludvig Olsson och Karin Emmy Mechtild Ahliny i Sannäs.

Karl Gustaf, f 1886 24/4 i Stockholm Katarina, d 1892 15/1 av difteri i Tuna, Y (bokfört i Stockholm Katarina).

E r n a Charlotta, f 1888 16/3 i Stockholm Katarina, var 1912 bodbiträde, 1918 och 1921 tjänarinna, 1931 och 1936 kokerska (hos Tyska Föreningen, Grevturegatan 14), 1948 bageribiträde, bosatt från 1936 12/9 Jakobsgatan 31 i Stockholm Jakob och från 1958 3/1 Gröndalsvägen 146 i Hägerstens förs., d 1977 5/2 på Stureby sjukhus av pneumonia bacterica (bokfört i Stockholm Oscars förs, dit hon flyttat 1968 19/8).

Oscar Fredrik, f 1891 23/7 i Stockholm Katarina, utflyttade 1897 15/2 jämte systern Erna därifrån till Väddö till en skräddaremästare Törnqvist i Gåsvik, där de gick i skola. Utvandrade till Nordamerika 1910 26/4. Kallade sig Tornqvist. Avhördes 1915, hade då anställning på ett amerikanskt kustbevakningsfartyg och stod i begrepp att gifta sig med en norska vid namn Hanna Rasmussen. Hans dåvarande adress var Oscar Fredrik Tornqvist, USKC Woodbury, Portland, Maine, USA 16. Enligt meddelande från systern Erna besökte han Sverige omkring 193417.

Noter

1. O F Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar, 2, Örebro 1918, s 115- 145. Gravstenen i Mulseryd avbildad på s 134.

2. J W Warholm, Skara stifts herdaminne, 1, Mariestad 1871, s 353.

3. Kalmar stadsarkiv A I 101, Rådstufvu Rättens Protocoller för år 1726 (opag.), Landsarkivet i Vadstena.

4. G Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 8, Stockholm 1934, s 380.

5. A Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 2, Stockholm 1921, s 713.

6. Hj Börjeson, Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700–1799 (utg. av K Wester), Stockholm 1942, s 198 f.

7. O Broman, Hälsingesläkter /”AEttqvisl”/. Med kommentar av Anders Grape, Uppsala 1953, s 791 och 970.

8. Betr namnets stavning se Verser till och öfver enskilda (i forts. förk. V.ö.e.) 1745 Fol. i Kungl. Biblioteket. Se även (med felaktig stavning) J Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865, Stockholm 1930, s 170 f.

9. Mantalslängd för Maria Inre Del 1730, s 160, SSA.

10. Westrinska samlingen, Kalmar läns fornminnesförenings arkiv; F Bæhrendtz och J Wickbom, Anteckningar om Kalmar domkyrka. Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening X, Kalmar 1918, s 66.

11. F Bæhrendtz, Kalmar domkyrkas grafvar och epitafier. Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening II, Kalmar 1900, s 56 och 63.

12. S Engström, Kalmar nations matrikel 1663–1863, Uppsala 1926-1951, s 49.

13. J Kleberg, Kammarrevisionen–Kammarrätten 1695–1940, Stockholm 1940, s 60 f.

14. Handels Collegii Protocoll A I: 77, s 858, SSA.

15. För uppgifter ur MSA tackar jag civilingenjör Alan Dufberg, Malmö.

16. Brev från Arvid Hallenberg, kyrkoherde i Väddö, 1 okt. 1949.

17. Brev från Erna Trolle 5 juni 1950. Se även min – tyvärr obesvarade – fråga i Swedish American Genealogist, Vol. XI, No. 3, Sept. 1991, s 218.

Enligt ÖÄ XIV (1908), s 72, fanns i Linköping en pistolsmed Johan Ungberg, f 1729, d 1778 19/10, som i äktenskap med Brita Helena Frisk, f 1736, d 1793 18/5, hade 5 barn. En sonson blev underståthållare i Stockholm.

Annons

Ett svar till “En ofrälse släktgren av ätten af Trolle

 1. Fantastiskt vad man kan hitta på nätet.
  Väldigt intressant
  Tycker Fredrik Trolle
  son till Kammarättsrådet Carl-Göran Trolle

 2. Ping: Topp 10: Pontus Möllers mest lästa artiklar 2008 | Pontus Möllers publiceringar

 3. intressant tycker även jag som också är en sentida ätting och har kopierat detta inlägg
  för att bifoga mina släktpapper.
  Tack!

Lämna ett svar till Ragna Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s