Kategoriarkiv: År 2002

Recension: Söta Louise och ollonfläsk

Av Inger Rudberg. MonitorFörlaget, Kristianstad 2001, 431 s, ill., inb.

Söta Louise hette Louise Adrian (1785–1844) och var gift med Lars P Wåhlin (1772–1834), som var prost i Norrvidinge. Dessa makar är författarinnans farmors farfar och farmor. Lars disputerade i december 1831 för att kvalificera sig för dom- prosttjänsten i Lund, som han emellertid inte fick på grund av sitt skarpa skrivsätt.

Efter domproststriden 1829–32 blir hans omdöme om de flesta akademiker i Lund snedvridet av hans bitterhet. Hans kärlek till hustrun och till deras gemensamma barn består dock hela livet igenom. Utförliga släkttavlor underlättar orienteringen.

Till grund för denna skildring ligger en stor samling brev i original, samlade i olika kartonger i Lunds universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. I breven framträder Lars P Wåhlin mest som omtänksam familjefar och bilden blir en helt annan än den vanliga schablonen av en 1800-talpräst. Louise var dotter till en kyrkoherde i Farhult, som Lars efterträdde 1805. Det blev ett ovanligt lyckligt äktenskap. Lars beundrade sin Louise hela livet, trots att de hade mycket olika bakgrund. Han var lärd och berest och talade flytande latin. Hon hade säkert aldrig varit utanför Skåne och hade fått en mycket bristfällig skolutbildning, stavade t ex ganska illa. Trots detta blir hon den starka hustrun som styr och bestämmer i de två prästgårdarna med lantbruk i Farhult på Kullen och i Norrvidinge ett par mil från Lund.

Utom den stora prästfamiljen möter vi akademiker, borgare, hantverkare i Lund, sockenbor och tjänare. Små vardagsglimtar ger en bild av livet i smått och stort: att sälja säd, baka, mäska brännvin, bota frossa, trycka postilla, låna pengar som aldrig vill räcka, sätta lökar, förmana sönerna till flit, gifta bort döttrarna, skaffa adjunkter, sy om byxor, dricka brunn i Ramlösa, sälja hästar på marknaden, hålla husförhör, skriva avhandling på latin, köpa pepparkakor till minsta dottern Lina. Livets brokiga mångfald i en familjs liv speglas i breven, som återges i original med utförliga förklaringar i texten. Ett stort personregister finns också i volymen.

Fru Möller, som umgicks i prästfamiljen, var gift med faktor Jöns Möller på Gissleberga, varpå hänvisas till Preg, d v s personregistret. Där uppges att fru Möller hette Christina Stading. Hennes rätta namn återfinns i Hyby vigselbok 1810 12/6: änkefru kvartermästerskan Christina Maria Holmström född Stadius på Eksholm. Hon dog 1836 12/5 i Särslöv, 79 år 10 månader gammal. Lustigt nog hette Lars´ efterträdare som kyrkoherde i Norrvidinge-Dagstorp också Möller. Anders Jesper Möller (1793–1867), som tillträdde 1838, hörde till en släkt från Helsingborg, där hans far var bagare och hans farfar färgare (Sjöström, Skånska nationen nr 2884).

Denna släkt har förgreningar i Stehag och Rottneros (Påhlsson-Möller).

Men vad är ollonfläsk? Det är ett speciellt skånskt skattesystem, som hade gamla anor. Skatten skulle betalas när ollonår infaller eller ”efter hvars och ens godtycke”. Kungl Maj:t föreslog att man för att undvika stridigheter kunde bestämma att ”då ollonår inträffa kunde varje åbo betala hvart tionde af de svin som han sedan sista ollonåret uppfödt och så vidare proportionaliter”, eller om inte frivillig öfverens-kommelse hade träffats kunde man tänka sig En Rdr 16 sk som ersättning till Pastor för ollonfläsk. När Lars 1820 tillträdde Norrvidinge och Dagstorp konstaterade han belåtet att ”ollonfläsket här regelbundet utgår på det mest hyggeliga sätt”.

Inger Rudberg f Norborg har växt upp på en prästgård i Bohuslän. Sedan 1966 bosatt i Lund har hon forskat i och givit ut skrifter om Skåne-släkt och lundahistoria.

I föreliggande volym har hon rest ett minnesmärke över ett par av sina förfäder. Det är mycket berömvärt.

Pontus Möller

Recension: Gotlandssläkten Smitterlöf-Schmidterlöw

En redogörelse över släktens anor och släktmedlemmarnas öden från omkring 1800 fram till år 2000. Av Hans Schmiterlöw. Söderköping 2001, 18 s + 8 bilagor.

Författaren konstaterar, att det funnits två grenar av ätten Schmiterlöw på Gotland. Den äldre grenen, som hade sitt ursprung i den gamla Smiterlow-släkten, hemmahörande i Pommern sedan 1300-talet, inflyttade med en medlem från Stralsund till Gotland vid mitten av 1500-talet. Den grenen är utdöd. Den här behandlade släkten visar sig vara en illegitim gren av den adliga ätten. Kornetten vid Smålands husarregemente Carl J o h a n Fredrik Schmiterlöw (Elgenstierna, tab. 11) gjorde 1827 en piga med barn i Västervik. Hon hette Anna Lisa Danielsdotter och är på 1840-talet skriven på torpet Petersborg i Västrums socken tillsammans med ”fostersonen” (!) Gustaf Reinhold Johansson Smitterlöf (* 1827 25/9 i Västervik), som flyttade till Gotland 1850. Där gifte han sig samma år med torpardottern Maria Olivia Magnér, med vilken han fick två barn, förlöpte hemmet omkring 1863 men fick därefter ytterligare två barn av vilka den äldre fick farfaderns namn Carl Johan Fredric (* 1864 3/3 i Västerhejde). Barnen betecknas som oäkta och modern som änka. Detta är förmodligen fel. Fadern har av någon anledning gått under jorden, enligt en traditionsuppgift trodde han sig vara eftersökt för något mindre brott och vågade därför ej ge sig tillkänna, men han besökte i hemlighet sin fru och fick alltså ytterligare två barn med henne. Ännu i husförhörslängden 1870-79 kallas hon ”Smitterlöfs hustru” och inte änka. Var mannen blivit av har ej gått att fastställa.

Alla, som sökt föra en släktutredning vidare till nutid, vet vilka enorma problem som då uppstår på grund av sekretessbestämmelserna. Man kan visserligen skriva till pastorsämbetena, men om man får något svar är ovisst och får man det efter lång väntan kan det vara felaktigt eller vilseledande (se min artikel ”Släktforskning med förhinder” i Släkthistoriskt Forum nr 1/2001, s 6 f). Fr o m medio 1991 är det till skattemyndigheterna man skall vända sig. De är ofta snabba att svara men lämnar ytterst knapphändiga uppgifter. Ett exempel: Jag frågade lokala skatt i Kristianstad efter en kvinna vid namn Anna-Greta Möller och fick då veta att hon var skild 1976, men om hon var född Möller eller gift Möller framgick inte. Efter att ha frågat på nytt fick jag veta att hon var född Niklasson och varit gift med en Karl Möller. Inga data om denne lämnades, trots att det var hans släkttillhörighet, som jag ville klarlägga. Hans Schmiterlöw har funnit ett sätt att kringgå den här problematiken. Han letar reda på släktmedlemmarna och intervjuar dem. Det går i allmänhet bra, men då och då träffar han på någon, som inte är beredd att lämna någon uppgift om sig själv och sina närmaste.

På grundval av de uppgifter han fått per brev eller telefon eller vid personliga besök har Hans Schmiterlöw upprättat sju prydligt textade och mycket lättlästa stamtavlor över Gotlandssläkten Smitterlöf. Bilaga 8 är en namn-, adress- och teleförteckning över ättlingar. Bland förekommande släktnamn i denna mycket välgjorda utredning kan nämnas Ahnstrand, Bergling, Bergvall, Blixt, Dolkemeier, Engström, Jäger, Lindberg, Lundberg, Lundqvist, Nordgren, Nyholm, Wahlberg, Vickman och Vinblad.

Pontus Möller

Recension: Stockholms tänkeböcker från år 1592

Utgivna av Stockholms Stadsarkiv. Del XVIII 1629. Redigerad av Bo Elthammar. Stockholm 2000. 376 s.

Det är en välsignad sak att utgivningen av dessa ovärderliga protokoll fortsättes. Bo Elthammar, som förtjänar högt beröm för sitt förstlingsverk, är redan i färd med nästa årgång. Tänkeböckerna skall enligt politiskt beslut i Stockholms stad ges ut t o m 1635. I denna volym återges först renskriften, därefter det utförligare konceptet samt slutligen konceptversionen av Norra Förstadens tänkebok. Detta är ju inte en publikation, som man sträckläser, men till läsarnas fromma har Bo Elthammar plockat ut några godbitar, som han redovisat i Stadsarkivets Förvaltningsberättelse 2000, s 13-17. Rubrikerna lyder: Ett barn räddas till livet, Glada pojkar rider genom slottet, Två studenter mördar en fänrik, Stöld i Storkyrkan.

Värsta nidingsdådet svarade dock soldaten Matts Eriksson från Länna för. Han hade suttit fången i Polen och bad att få skjuts med kungl maj:ts sändebud från Kalmar till Stockholm. Det fick han, men illa lönade han denna vänlighet. I trakten av Ringarum rymde han efter att ha brutit upp en korg, som innehöll inte bara penningar och kläder utan även stilleståndsfördraget i Altmark mellan Sverige och Polen. Med detta löpte han till skogs men blev dessbättre fasttagen och dömd till galge och gren. Konungen blev så förgrymmad, att han befallde att när rannsakningen skett, delinkventen inte skulle få klaga hos hovrätten utan omgående avrättas. Exekutionen skedde den 7 november.

Mordet på fänriken hade föregåtts av ett dryckeslag på Casper Baldaufs krog på Södermalm. Deltagarna var Josephus Petri, biskopsson från Växjö, och Johannes Martini, prästson från Savolax. De hade druckit 5 stop öl och 1 stop spanskt vin och var därför ganska förmorskade när de gick ut på stan. Där träffade de fänriken Nicolaus Loi och en kapten. Johannes sa ”Hafue I lust att fechta”. Kaptenen fick ett hugg i huvudet och tog till harvärjan medan fänriken stod kvar och slogs tills han föll omkull på marken. Johannes stod över honom som ett lejon, högg honom såväl i huvudet som i händerna och så mordiskt och tyranniskt handlade han med honom att han spjärnade och högg honom i ansiktet med sporrarna. Josephus bar också hand på fänriken men erkände bara 2 eller 3 hugg över benen, men Johannes säger att Josephus högg honom tre resor i huvudet medan han stod och likaså gjorde han medan han låg. Barberaren, som skulle förbinda fänriken, fann 15 sår i hans huvud. Ett öra och ett lillfinger var avhuggna. Rätten dömde de båda studenterna till döden efter det första kapitlet i dråpmålabalen i Magnus Erikssons stadslag, som då ännu gällde. Johannes Martini blev rättad med svärd på Malmtorget den 31 januari kl 12.

Recensenten träffar på flera gamla bekanta, såsom Abraham Cabiljau (jfr SoH nr 3-4/1999, s 447) och Baltzar Salinus, som 2/5 meddelar att han avvittrat sin lilla dotter Catharina. 7/11 redogörs i detalj för arvskiftet efter salig Carl Christoffersson och hustru Anna Nilsdotter (jfr Släktforskarnas Årsbok 1997, s 74). En ny bekantskap är fru Elin till Berga, dvs Elin Johansdotter (Månesköld af Seglinge), Joakim von Berfeldts änka. (Beträffande dessa makar kan hänvisas till Folke Wernstedts uppsats om Adliga ätten ”Bärfelts” nr 196 tidigare led i PHT 1944-45, s 68 f.) Till ny skarprättare antogs Jacob Möller från Norrköping på villkor att han håller sig stilla och intet befattar sig med skarnfogten Simon.

Person-, ort- och sakregister underlättar användandet av den välredigerade volymen. Bo Elthammar önskas lycka till med fortsättningen.

Pontus Möller

Nekrolog: Leif E Magnus

Direktör Leif E Magnus, 92 år; änkling sedan 1995; hans närmaste är barnen Edouard (Teddy) med makan Anne Meurant, Bruxelles och Henriette, Melbourne, Australien, och hennes barn Jan Falk med familj, Yeddah, Saudiarabien, och Annika Cotroneo med familj, Melbourne samt en halvbror, Pontus Möller, f d riddarhusgenealog med familj, Solna.
Efter avslutade skolstudier i Vadstena och Göteborg började Leif E Magnus på verkstadsgolvet som svarvare vid SKF:s maskinverkstad, Göteborg, i januari 1927, flyttades upp till ritkontoret där 1928–30. Han var anställd vid SKF:s fabriker i Cannstatt (Stuttgart) 1930–31 och vid SKF i Bruxelles 1931–35. Återbördad till Göteborg fick han jobb på reklamavdelningen, där han blev chefsassistent 1938 och reklamchef 1946.
I slutet av 1961 erbjöds Leif E Magnus ställningen som verkställande direktör för Dansk Kugleleje A/S, SKF:s danska dotterbolag i Köpenhamn. Han stannade på denna post till utgången av 1973, då han gick i pension och bosatte sig i Torekov.
Mellan 1954 och 1979 var han suppleant i styrelsen för AB Volvo, där hans far, ingenjör Erik L Magnus före honom varit ordinarie styrelseledamot. 1956 fick Leif Magnus Patriotiska sällskapets guldmedalj och 1971 blev han riddare av Vasaorden.

Nekrolog: Carl-Fredrik Corin

* 1906 25/11 i Göteborg, Masthuggs förs.
† 2001 7/6 i Stockholm, Kungsholms förs.

Carl-Fredrik Louis Corin var göteborgare till börden, son till handlanden och trädgårdsdirektören Eric Corin och Alice, f Sachs (Svenska släktkalendern 1967). När föräldrarna skildes flyttade han med sin tyska mamma till Stockholm, där han tog studenten vid Beskowska skolan 1925. Han läste historia vid dåvarande Stockholms Högskola för professorerna Sven Tunberg och Nils Ahnlund. År 1958 disputerade han på avhandlingen ”Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668-1697”, vilket gav honom en docentur i stadshistoria. Sin arkivbana började han 1930 som amanuens i Stockholms stadsarkiv, som då låg på Riddarholmen men senare flyttade till lokaler i Rådhuset och slutligen till Kungsklippan. Han blev andre arkivarie där 1939, förste arkivarie 1952 och krönte sin bana som stadsarkivarie 1966-71.

När Genealogiska Föreningen bildades 1933 var Lennart Zielfelt angelägen att få med arkivfolk i styrelsen för att inte G F skulle stämplas som ett rent amatörsällskap.
Den förste som valdes in 1936 var dåvarande förste amanuensen (slutligen förste arkivarien) i riksarkivet Birger Lindén. Den 21 april 1941 inträdde Corin i styrelsen.
Det var han som värvade Wilhelm Tham till ordförande 1948 (SoH nr 3/58, s 136).
När Folke Wernstedt avgick av åldersskäl 1962 blev Corin vice ordförande, en post som han tre år senare avstod till förmån för undertecknad. Alf Åberg och jag hade blivit adjungerade medlemmar av styrelsen 1949 23/3 (annorlunda men fel i SoH nr 3/58, s 143).

År 1948 ingrep Corin i mitt öde genom att locka mig in på arkivbanan, vilket jag aldrig ångrat. Det fanns vakanser bland amanuenserna och Corin föreslog att jag skulle provtjänstgöra. Det slog väl ut och jag började som amanuens i SSA den 1 april 1948 med en lön av 333 kr/mån. Man kvitterade ut sin lön genom att skriva på en avlöningslista, där jag upptäckte att 2:e arkivarie Corin uppbar 1.000 kr mer i månaden än jag, vilket fick mig att undra hur i all världen någon kunde göra av med så mycket pengar. Men Corin hade fru och tre söta döttrar, som nog gärna hjälpte honom att göra av med pengarna.

Carl-Fredrik Corin var i högsta grad en skrivande person. Han har bl a skrivit Vänersborgs historia t o m 1834 (1944) och Arboga stads historia från 1500-talets mitt till 1718 (1978). Han var en god stilist, som skrev en lättflytande, ofta elegant prosa. I föreningen Minerva var han verksam som styrelseledamot 1959-66 (sekreterare 1959-61). Han blev ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1958. Minsann, hade han inte också en svensk orden: han blev RNO 1967 i god tid före ordensväsendets avskaffande. År 1983 fick han mottaga Samfundet S:t Eriks belöningsplakett för sin ”mångåriga vetenskapliga och arkivvårdande gärning som givit viktiga bidrag till vår kunskap om Stockholms äldre historia”.

Carl-Fredrik var en vänlig själ, gladlynt och humoristisk. Han tyckte om att berätta en god historia och var bra på att imitera sin gamle lärare Ahnlund. Ännu i nittioårs-åldern besökte han sitt gamla arkiv, vital och fullkomligt klar i huvudet in i det sista. Vännerna minns honom med glädje och tacksamhet, fiender hade han troligtvis inga. Frid över hans ljusa minne!
Pontus Möller

En kassabok från 1940

En kassabok från 1940 flöt upp när jag städade i mitt rum häromdagen. Det kan kanske vara av intresse att jämföra prisnivåerna då och nu. Jag bör förutskicka att jag vid årets början var 18 år, tog studenten den 23 maj och körkort den 26 juni. Under sommaren praktiserade jag som dräng på en gård i Uppland. Det behövdes frivilliga som hjälp i jordbruket, då så många var inkallade. Vi var två pojkar, som ställde upp mot fri bostad och fritt vivre. Vi fick äta hos husbondfolket. Vi upptäckte snart att alla på gården hade namn på -man. Godsägarn hette Ljungman, rättarn hette Engman, lagårdsförman hette Bäckman och fördrängen Uppman.Vad var då naturligare än att vi antog ett nom de guerre och kallades oss pojkarna Drängman. ”Uppå vind hos Engmans bodde tvenne Drängmans”. Några reskostnader uppstod aldrig, vi cyklade vart vi än skulle. Ett konto, som dyker upp då och då är cykelreparationer. Men jag vet bestämt att jag själv kunde laga punkteringar. En spårvagnsresa kostade mellan 10 och 50 öre beroende på vart man skulle. Broavgift 10 öre fick man betala om man skulle passera Lidingöbron.Större investeringar krävdes för körkortet: Bilskolan skulle ha 20 kronor och besiktningsman 10. Jämfört med vad det kostar idag är det småpotatis. Läkararvodet var 10 kr och 1.75 kostade det att klippa sig (rörande!). På café fick man betala 25 öre och en bakelse kostade 5 öre. Ibland slog man på stort och gick på krogen, men det var inte så dyrt det heller. I januari gick det på 1.50 med dricks.I maj slog jag mig lös riktigt: middag på Excelsior 1.35 + 15 öre för cigarretter. En grogg kostar vanligen 1.15 men även en för 2.35 förekommer (en s.k. ”dubbel lätt”?). Sen kunde det bli 15 öre för ”kabinett”, om man behövde uppsöka ett publikt avträde. En enda taxiresa är registrerad. Den skedde i mars till min brors bröllop på Cecil. Priset var facila 3.70. Entré till Skansen kostade 75 öre men ett besök på Gröna Lund drog hela 5.56, men då ingick berg & dalbana samt vin och cigarr.
Bio kostade vanligen 1.85, vartill kom 10 öre för ett program, som var påkostat och innehöll samtliga rollistor. Dagens Spegelbilder fick man se för bara 85 öre. Nästan varje dag köpte man gott, men bara för 10 öre. Det fanns chokladkakor för 10 öre och sådana, som kostade 25 öre, men de var alldeles för dyra för min kassa.Under kriget, när det var ont om choklad försvann 25-öreskakan ur handeln och såldes bara till värnpliktiga på markan. Efter kriget kom den tillbaka, men då kostade den 10, 15 och nu närmare 20 kronor. Ett utmärkt mått på inflationen.Jag skäms att säga att jag rökte, snorvalp som jag var. På tobak slösade jag bort 3.85 och på piprensare 25 öre.En majblomma kostade 10 öre och lika mycket skänkte jag till neutralitetsvakten. Ett frimärke fick man för 15 öre och ett telefonsamtal kostade 10 öre, byxpressning 50 öre och skomakarn tog 15 öre (för vad?).

Ett besök på restaurang Alhambra den 23 juni förtjänar att återges på grund av specifikationen: Småvarmt 2-, öl 55, sup 90, kaffe 50, punsch 1.65, grogg 1.90, dricks 1-. Summa summarum 8.50. Håhå jaja, den gamla goda tiden! Vilken tur att man var ung då, när det ännu var billigt att leva. Man behövde inte råna en bank för att få ihop till livets nödtorft (jfr Tusenbröder!).
Vänliga hälsningar
Pontus Möller

P S Gården i Uppland, där vi tjänade dräng, var Lisinge, Rimbo.

Tavlor kan också berätta (om släkten Kuylenstierna)

Av Pontus Möller

Det var fascinerande att läsa om Kent Anderssons annorlunda gravstensinventering i Släkthistoriskt Forum nr 2/02. Inte minst beroende på att Margareta von Lietzen, den sista av släkten Kuylenstierna som begrovs under kyrkgolvet i Örsås kyrka, är min anmoder. Talet om de många barnen Kuylenstierna som också skulle ligga där förbryllar en smula. I Elgenstiernas ättartavlor nämns ingenting därom. Maken, major Wilhelm Johansson Kuylenstierna, dog på sitt boställe Kallela i Finland och ligger begraven i Åbo domkyrka. Han var son till skeppskaptenen Johan Kuyl, som adlades Kuylenstierna 1693. Dennes far Wilhelm Jansson Kuyl, var en riktig sjöbuss som luktat krut. Jag har hans porträtt på väggen hemma.

Wilhelm Janson Kuyl

Wilhelm Janson Kuyl

På baksidan står: ”Wilhelm Jansson Kuyl, Capitaine wid Amiralitet, förde i konung Carl X tid ett svänskt Örlogs skepp i Bataillje i Sundet emot Danska Flottan och utmärkte sig därvid så mycket att konungen tillbjöd honom Adelskap, men då han det undan bad sig skänkte konungen honom 1000 Ducater och en dyrbar Värja.”

Wilhelms och Margaretas äldste son Johan Anders Kuylenstierna instiftade Landsjö i Kimstads sn (Ög) till fideikommiss för ätten. Eftersom han var barnlös övergick fideikommisset till hans brorson Johan Carl (1769-1852), som var direktör för Göta kanalverk och upphöjdes i friherrligt stånd 1832. Hans enda son hade dött vid två års ålder, varför baronen själv slöt sin ätt. Landsjö gick till hans brorson, sjökaptenen Johan Wilhelm, vars son Otto Fredrik succederade. Denne var bara 15 år när han tillträdde fideikommisset och kände nog inte det ansvar man har rätt att kräva av en fideikommissarie. Han förde ett lättingsliv, tullade flitigt flaskan och när han blev full sköt han till måls på familjeporträtten. De som råkade ut för detta var bl a överstelöjtnanten Johan Staël von Holstein och hans gemål Christina Möller, landshövdingedotter från Narva. Tillnyktrad skämdes Otto över sitt dåd, rullade ihop tavlorna och lade dem i en tunna i stallet. Johan, som låg ytterst, blev uppäten av råttor, som är mycket förtjusta i målarfärg.

Christina Möller

Christina Möller

Vackra Christina, som låg innerst, klarade sig så pass att hon gick att restaurera, när min mormors bror Alexis Kuylenstierna (”Mustafa”) tog över 1906. Fortfarande kan man dock se spåren av kulhålen.

Ett annat nidingsdåd bör inte förgätas. På Landsjö fanns ett gårdsarkiv med gamla åtkomsthandlingar, däribland medeltida pergamentsbrev. Dessa eldade Otto upp. Orsak: Han kunde inte läsa dem och tyckte därför att de var värdelösa. Hans ogifta systrar var av samma skrot och korn. På Landsjö fanns en präktigt arbetad silverkanna om 176 lods vikt med Kuylenstiernska vapnet på locket och inuti följande inskription: ”Till tacksam hugkomst af Öfversten och Riddaren af Svärds-Ordens stora kors Herr Carl Wilhelm Kuylenstjernas tappra förhållande i sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788”. Att denna kanna var fideikommiss bekymrade inte systrarna, som sålde den till silversamlaren Falk Simon.

Alexis Kuylenstierna blev officer vid Södermanlands regemente, där både hans far och farfar varit chefer. Men när hans ungdomskärlek, kusinen Ewa Sparre, mot sin vilja giftes bort med en elak och otäck greve, begav sig Alexis ut på långväga resor till exotiska platser som Arabien, Palestina, Syrien, Mesopotamien, Persien, Indien, Kina, Manchuriet, Korea, Mongoliet och Ryssland men framför allt Turkiet, där han hade haft släktingar på Karl XII:s tid. Han finansierade resorna genom att skriva reseberättelser i Dagens Nyheter och Berliner Tageblatt. Så småningom blev det också flera böcker. I Dagens Nyheter skrev han senare också kåserier, utgivna under titeln ”Klagovisor”. I dåtida skämtteckningar avbildades han åtföljd av en tam kamel vid namn Timur. Som ett prov på hans av drastisk humor präglade stilkonst må här återges en skildring av ett besök på en kinesisk badinrättning.

”Som jag fått höra talas om, att en inrättning så otrolig som ett kinesiskt bad existerade i Kai-fong, beslöt jag att följande morgon före soluppgången pröfva detsamma. Så begaf jag mig i månsken insvept i en fårskinnspels och för resten ingenting till badhuset, en rätt sval promenad på tio minuter i en temperatur på – tre grader. Jag fördes in i en halfmörk sal, där en naken kines rusade på mig, beröfvade mig mina få klädesplagg. Som en missdådare, som föres till afrättsplatsen, leddes jag så genom en kolmörk, fuktig, ljum, obehagligt slipprig och säkerligen smutsig korridor till en halfmörk sal, fylld med vattenångor. Där nedstoppade bödeln mig i ett cylinderformadt hål utan botten, i hvilket jag hindrades från att försvinna genom två urhålkade träskifvor, som passades omkring min hals. Då jag på detta sätt blifvit upphängd, fylldes hålet med nära kokpunkten varande vatten.

Så lämnades jag att filosofera öfver lifvets skickelser utan förmåga att själf taga mig upp ur mitt fängelse, där jag kände eller tyckte mig känna, hur det heta vattnet löste köttet från benen. Då den nakne barbaren ansåg, att jag var tillräckligt genomkokt drog han upp mig såsom man drar korken ur en butelj, vände mig ett par gånger på en glödhet stenskifva, så att jag äfven skulle bli litet stekt samt kastade mig slutligen i ett stort, med något svalare vatten fylldt stentråg. Där börjades en bearbetning i jäm-förelse med hvilken den turkiske badmassörens behandling är en barnlek. Mongolen slog mig med träskifvor, nöp mig, trampade på mig, gnodde mig med rysliga trasor och slog slutligen, sedan han tröttnat, en skål kokhett vatten öfver mitt hufvud. Så släpades jag genom de smutsiga korridorerna ut i den första salen, där temperaturen säkert ej öfversteg + 10 grader Celsius, ikläddes min pels och tvangs att förtära två koppar skållhett te, hvarefter jag kördes på porten för att vandra hem under soluppgångens ingalunda blida temperatur. Jag kan ej annat än förvåna mig öfver, att jag lefver efter allt detta.” (Bland Kineser och Mongoler. Resor af Alexis Kuylenstierna (”Mustafa”). Första delen. Stockholm 1900-01, s 231 ff. Resan företogs i februari 1899).

Det ligger i sakens natur att han under sina resor upplevde många svåra strapatser och stundom befann sig i livsfara. Jag citerar ur boken ”Äventyr bland turkar och araber” (Stockholm 1912), s 40, om en färd till häst som han med en följeslagare företog från Aleppo till Iskenderun, då de fann sig förföljda av tre rövare. ”Avståndet mellan dem och oss minskades nästan ej alls, och svårigheten att sikta under den starka farten och i den osäkra belysningen gjorde, att vi ej gärna kunde bli träffade annat än genom en slump. – Slumpen kom emellertid. – Där tjuter en kula bakom mig, och min vänstra arm hänger domnad, tung som bly, utan att jag egentligen känt eller känner någon smärta. Detta var dock något för starkt även för en fridens man sådan som jag. Jag vet ej vad för en krigisk anda som for över mig i en hast, men jag vände mig i sadeln, släppte tyglarna och sköt, siktande på den närmaste rövaren, vars röda fez lyste i månskenet. Utan något slags besinning sköt jag ut revolverns alla sex skott, trots att mannen redan vid andra skottet tumlade baklänges och störtade av hästen. Jag tror, att om revolvern haft hundra skott, jag skulle fortsatt att skjuta ut dem allesammans i ursinnig förbittring.

Under hela tiden fortsattes emellertid ritten med oförminskad fart. Ali underrättar mig att de två återstående rövarna stannat, men jag räcker honom i alla fall revolvern till omladdning. Själv kan jag ej ladda den. Min vänstra arm är obrukbar och blodet silar ned över fingrarna.” En bydoktor i en mindre stad fick åtminstone slut på blödningen och anlade ett provisoriskt förband, men det rubbades under den fortsatta ritten till Iskenderun och blodet började åter sippra igenom. Därifrån togs en fransk båt till Pireus. ”Fem dagar senare var jag i Aten, där jag en månads tid fick plåstra med min genomskjutna arm. Såret var från början ofarligt, men genom vanskötsel hade det blivit ganska elakartat, och jag måste låta bränna det flera gånger i Aten för att hindra kallbrand. Sedermera läktes det visserligen, men gick redan påföljande sommar åter upp, vilket därefter upprepades nästan regelbundet varje år under flera års tid.”

Revolvern är alltjämt i släktens ägo och vårdas som en dyrbar relik. Andra kära minnen är två kinesiska pass i storleken 42×50 cm och hans kinesiska visitkort med texten Ki lien hsi ah, vilket betyder ”hög herre, mycket underlig”. Gissa om det roade Alexis. Han tyckte nog att det var på pricken.

Slutet på sagan gick i dur. År 1906 dog odågan på Landsjö och Alexis´ farbror, auditören Carl-Wilhelm Kuylenstierna, som stod närmast i tur, avstod såsom ogift och barnlös fideikommisset till sin brorson, som genast satte i gång att rusta upp det.

Och så kunde han äntligen gifta sig med sin Ewa, som blivit skild från den otäcke greven. De blev mycket lyckliga men kunde tyvärr inte få några barn. Greven hade satt p för det. Hur får ni försöka lista ut själva.